Informacje o wyświetlaniu łańcuchów unikodowych w środowisku Windows z użyciem Delphi

Poniższy kod paskalowy pokazuje jak wyświetlać łańcuchy unikodowe w środowisku Delphi. W przykładzie wykorzystano funkcję API TextOut do wyświetlania mozolnie konstruowanego łańucha WideString w procedurze przypisanej zdarzeniu OnPaint.

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
var Tekst:WideString;
begin
...
SetLength(Tekst,5);
Tekst[1]:=#$201E; // „
Tekst[2]:=#$0105; // ą
Tekst[3]:=#$0107; // ć
Tekst[4]:=#$0119; // ę
Tekst[5]:=#$201D; // ”
Windows.TextOutW(Canvas.Handle,10,10,PWideChar(Tekst),Length(Tekst));
...
end;
W magazynie źródeł znajdują się inne procedury związane z użyciem Unikodu do konwersji


Więcej informacji o samym Unikodzie można znaleźć na stronie poświęconej temu standardowi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 2002-2005